އަދަބިއްޔާތު : މިއީ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސުވާލު ކަރުދާހެކެވެ.

ޔުނިޓް ޓެސްޓް 2

އަދަބުގެ ތަޢާރަފް

  1. 1. އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު ވާހަކަ ކޮމެޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮބާ؟ ( 2 މާކުސް)

2. އަފްޟަލުލް މަރާޙިބް” މިއީ ކޮންބާވަތެއްގެ ފޮތެއް؟ އަދި މި ފޮތް ލިޔުއްވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟ (3 މާކުސް)

3. ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ ލިޔުއްވާފައިވާ މަޝްހޫރު 2 ފޮތް ބުނެދީ! (2 މާކުސް)

4. “ސުއްކަތުރާ ޚަބަރު” މިފޮތް ލިޔުއްވީ ކޮންބޭފުޅެއް؟ އަދި މި ފޮތުގައިވަނީ ކޮން ވާހަކަތަކެއް؟ ( 2 މާކުސް)

5. 1323ގައި ޗާޕުކުރެވުނު ޚާއްޞަ ފޮތަކީ ކޮބާ؟ (2 މާކުސް)

6. ދިވެހި އަދަބީ ގުލްޝަނުގައި ޝާއިރުލް އުމޫމީއަކީ ކޮންބޭފުޅޭއް؟ (2 މާކުސް)

7. ދިޔޯގެ ރައިވަރުގެ ޝަރަހަ ލިޔުއްވީ ކޮންބޭފުޅެއް؟ (2 މާކުސް)

8. ޗާޕުވެފައިހުރި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގެ އިބާރާތްކޮޅެއް ފެންނަން އޮތީ ކޮން ލިޔުއްވުމަކުން؟ އަދި އެފޮތުގައިވަނީ ކޮންވާހަކަތަކެއް؟ (2 މާކުސް)

9. ވާހަކަ ކޮމެޓީ އުފެއްދީ ކޮން ފަރާތަކުން؟ އަދި އެކޮމެޓީގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނެވީ ކޮންބޭފުޅެއް (2 މާކުސް)

10. ދިވެހި ބަސްފޮތް އެކުލަވައިލީ ކޮން ކޮމެޓީއަކުން ހެއްޔެވެ؟ (1 މާކު)

11. ހުސައިނުގެފާނުގެ ޅެމާއި ފާތިމާ ކަމަނާފާނުގެ ޅެން ހެއްދެވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟ (2 މާކުސް)

12. “ބޮޑު ތަރުތީބަށް” ލިޔުންތެރިޔާ ދީފައިވާ ނަމަކީ ކޮބާ؟ (2 މާކުސް)

13. ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދައުރުތަކުގެ ތަފާތު އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަނީ ކޮންކަމަކުން؟ (2 މާކުސް)

14. “ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު” މި ނޫސް ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮންގޮތަކުން؟ (2 މާކުސް)

15. ތިރީގައިވާ ތާވަލް ފުރިހަމަކޮށްލާށެވެ. (4 މާކުސް)

table 1

16. ތިރީގައިއެވާ އިބާރަތްތައް ކިޔާލުމަށްފަހު ހެޔޮ ފާހަގަ ނުވަތަ ރަސްގެ ޖަހާށެވެ. (8 މާކުސް)

yes or No table

ތިރީގައިއެވާ ލިންކުން މި ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

Adhabiyyaathu TEST 2 (Amilla)

Advertisements