ޚުލާސާކުރުން

ޚުލާސާކުރުމަކީ ލިޔުމެއްގެ މައިގަނޑު ވާހަކަތައް ނުގެއްލޭގޮތައް ކުރުކޮށްލުމެވެ. މިގޮތަށް ކުރުކުރާއިރު، މިސާލާއި، ތަފުސީލާއި، ލިސްޓްފަދަ ބައިތަކެއް ޚުލަޞާއަކު ނުހިމަނާނެވެ. ޚުލާޞާކުރާ ލިޔުމެއްގެ ބާވަތުން އެޚުލާޞާއެއްގެ ކުރުދިގުމިނަށް ތަފާތު އާދެވެ. މިސާލަކަށް ވާހަކައެއް ޚުލާޞާ ކުރާނަމަ އެއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭބައި، މަޒުމޫނަކާ އަޅައިބަލާއިރު ދިގުވާނެވެ. ސަބަބަކީ މަޒުމުނަކާ އަޅައިބަލާއިރު ވާހަކައެއްގައި ތަފުސީލު ބޮޑުވާނެތީއެވެ. އެހެންކަމުން މަޒުމޫނުގެ ޚުލާޞާ ވާހަކައެއްގެ ޚުލާޞާއަށްވުރެ ނިސްބަތުން ދިގުވާނެވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ ރިޕޯޓެއް ޚުލާޞާކުރާއިރު އެއިންދޫކޮށްލަންޖެހޭބައި ނިސްބަތުން ކުޑަވާނެވެ. ސަބަބަކީ ރިޕޯޓެއްގައި އާއްމުގޮތެއްގައި ހުންނާނީ އެއާއިގުޅޭ މުޙިއްމު ނުކުތާތައް ކަމަށްވާތީއެވެ. ވީމާ، މަޒުމޫނެއްގެ ޚުލާޞާއަކާ އަޅައިބަލާއިރު ރިޕޯޓެއްގެ ޚުލާޞާ ނިސްބަތުން ދިގުވާނެވެ.

ޚުލާޞާ ކުރުމުގައި އެކިމީހުން ގެންގުޅެނީ އެކިގޮތް ނަމަވެސް ޚުލާޞާ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، ޚުލާޞާކުރަން އުޅޭ ލިޔުމެއް ފުރަތަމަވެސް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކިޔައިލުމެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ މުޙިއްމު ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް ދަށުރޮގު ދެމުމެވެ. މިގޮތަށް ހެދުމުން ޚުލާޞާ ކުރާއިރު މުޙިއްމު ނުކުތާއެއް ދޫކޮށްލެވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވާނެވެ. މިގޮތަށް މުޙިއްމު ނުކުތާތައް ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު ދެންއޮންނާނީ ޚުލާޞާ ކުރުމެވެ. ޚުލާޞާކުރާއިރުވެސް އަސްލު ލިޔުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ޖުމުލަތައް އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އެވާހަކަތަށް ކުރުކޮށް، އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ގެނައުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ އަސްލު ލިޔުމުގައި، ދުލަށްބަރު މާނަދޭހަކުރަން އުދަގޫ “ބޮޑެތި” ބަސްތަކެއް ބޭނުންކޮށްފައި ވާނަމަ، ޚުލާޞާ ކުރާއިރު އެބަސްތަކުގެ ބަދަލުގައި ތިލަ، ފަސޭހައިން ދޭހަވާ ފަދަ ބަސްބަސް ބޭނުންކުރުމަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެވެ. ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

Advertisements