ޙަވާލާދޭ ސިޓީ

އާންމުކޮށް ޙަވާލާދީ ސިޓީ ލިޔެ އުޅޭނީ ޢިއުލާނަށް ނުވަތަ ދެންނެވުންތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިބާވަތުގެ ސިޓީއަކީ އަމިއްލަ ރަސްމީ ސިޓީއެވެ. ސިޓީގެ މައިގަނޑު ފަށަމުން ހަވާލާދެވޭ ޢީއުލާނުގެ ނަންބަރާއި ހަވާލާދީ އެދޭ މަގާމު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ތިރީގައިއެވާ ޢިއުލާނަށް ހަވާދޭނަމަ ނަމޫނާގައި އެވާ ގޮތަށް ޙަވާލާ ދެވިދާނެވެ.

“ތިޔަ އޮފީހުގެ އިއުލާނު ނަންބަރު ELC-HR/2013/122 އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. އެ އިއުލާނުގައިވާ އޮބްޒާރވަރެއްގެ މަގާމަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލަމެވެ. “

iulaan

މަތީގައި އެވާ އިޢުލާނާއި ހަވާލާދޭ ސިޓީގެ މި ކަރުދާސް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ އަޙުމަދު އަރީފް
އައްސޭރި / ފ.ނިލަންދޫ
https://www.facebook.com/shakippe

Advertisements