މަސައްކަތް: ތިރީގައިއެވާ ޖުމުލަތައް ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު ޕެރެގުރާފެއްގެ ސިފައިގައި ލިޔާށެވެ.

1. ޓީވީއާއި ރޭޑިޔޯ އެކަނިތޯއެވެ؟
2. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި ހިއްސާކުރުމުގައި ސަފުގެ އެންމެ ކުރިން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އެކައްޗަކީ އިންޓަނެޓޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.
3. ތަފާތު ނަންނަމުގައި ނެރެވޭ ނޫސްތަކާއި ހަފްތާ މަޖައްލާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތެއްވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.
4. ތަރައްގީވެ ކުރިއަރާފައިވާ މި އަދުގެ މިދުނިޔޭގައި މީޑީޔާއަކީ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންދާ ވަޞީލަތެކެވެ.
5. ތަފާތު އެކި ވެބްސައިޓުތަކާއި އޮންލައިން ފޯރަމްތަކާއި އަދި މީނުންވެސް މިފަދަ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން މިއަދު އިންޓަނެޓު ވެފައި މިވަނީ މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާއެއް ކަމުގައެވެ.

މަސައްކަތު ކަރުދާހާއި، ޖަވާބު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!!

Download

Advertisements