ތިރީގައިވާ ދޭހަ ކިޔުމަށްފަހު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.sitting on ground

އަޅުގަނޑުމެންގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ ބައެއް ކަންތަކަކީ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަންތަކެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންތަކާއި މެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލުމުން މިއީ ހަޤީޤަތްކަން ވެސް އެގެއެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއް ކަމަކީ އިށީދެ އިނުމުގައި އެއްފައި މައްޗަށް އަނެއްފައި ހުރަސްކޮށްގެން އިށީނދެ އިނުމެވެ. މި އާދަ ބޮޑަށް ހަރުލާފައި ހުންނަނީ ވިޔާފާރި އާއި ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމްތަކުގައި ތިބޭ އަންހެނުންގެއެވެ. މިސާލަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ޕާރސަނަލް ސެކެޓްރީ އެއް ވިސްނުމަށް ގެންނަވާށެވެ.  އިށީނދެ އިންނަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

1999 ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހު އެމެރިކާގައި އާއްމުކުރި ސާރވޭއެއްގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި 45 އިންސައްތަ އަންހެނުން އަބަދުވެސް އިށީނދެ އިންނަނީ ދެފައި ކަކުލާއި ހަމައިން ހުރަސްކޮށްގެންނެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 75 އިންސައްތަ މީހުންނަށް މިހެން އިށީނދެ އިނުމުން ލޭހިނގުމަށް ދަތިވާ ކަންވެސް އެގެއެވެ. މިސާރވޭގައި ބައިވެރިވި 72 އިންސައްތަ މީހުން ބުނަނީ މިގޮތަށް އިށީނދެ އިނުމަކީ ހަރުލާފައިވާ އާދައެއްކަމުގައެވެ. 69 އިންސައްތަ އަންހެނުން ބުނީ މިގޮތަށް އިންނަނީ ފަސޭހަކަމުން ކަމަށެވެ. އަދި 44 އިންސައްތަ އަންހެނުން ބުނީ މިގޮތަށް އިށީނދެ އިންނަނީ އެއީ ރީތި ގޮތެއް ކަމަށް ހީކޮށެވެ.

ފައިގެ ކަކުލާއި ހަމައިން ދެފައި ހުރަސް ކުރުމުން ފައިގެ ނާރުތަކުގެ ލޭހިނގުމަށް ދަތިވެއެވެ. ފައިގެ ނާރުތަކުން ހިތަށް ލޭފޮނުވުން މަދުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިގެ ނާރުތައް ދުޅަވުން އަދި ބައެއް ކުދިނާރުތައް ހަލާކުވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ހާރޓް އެޓޭކް އާއި ބެހޭ ސްޕެޝަލިސްޓަކު ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ހާރޓް އެޓޭކް ޖެހެނީ ދެފައި ހުރަސްކޮށްގެން އިށީނދެ އިންދައެވެ. އިށީނދެ އިނުމުގައި އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ ރީތިކޮށް ތިރީގައި ދެފައިތިލަ ޖައްސާލައިގެން އިނުމެވެ. އަދި ބޭނުން ނަމަ ތިރި ގޮނޑިއެއް ނުވަތަ ފޮށިގަނޑެއްގައި ވެސް ފައިތިލަ ޖައްސައިގެން އިނދެވިދާނެއެވެ.

ދެފައި ހުރަސްކޮށްގެން އިނުމަކީ އުނަގަނޑާއި މައިބަދަ އަދި ބޮލުގެ ބެލެންސް ގެއްލުވާލާ ކަމެކެވެ. އަދި މިކަމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މައިބަދަ އަދި ބޮލުގައި ރިއްސުމުގެ އިތުރުން ނާރުތައް ދުޅަވެ ބޭރަށް ފުއްޕުމެވެ. ވީމާ ކޮންމެހެން ދެފައި ހުރަސްކުރަން ބޭނުން ނަމަ ފައިގެ ކުޑަ ހުޅާއި ހަމައިން ހުރަސް ކުރާށެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަކުލާއި ހަމައިން ހުރަސްކޮށް ނުހަދާށެވެ. މިއާދަ ހަރުލާފައި ތިބި އަންހެނުން މިއަދުން ފެށިގެން މިކަން ދޫކޮށްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ފަރިތަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ކާއިރު ނުވަތަ ޓީވީ ބަލާއިރު ފައި ހުރަސް ނުކޮށް އިންނަން ފަރިތަ ކުރާށެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު އުނދަގޫވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފަރިތަ ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ކަކުލާއި ހަމައިން ދެފައި ހުރަސްކޮށްގެން އިށީނދެ އިނުމަކީ ލަތީފީގޮތެއް ކަމުގައި ވެސް ނުބެލެވެއެވެ.

ފަޔަކީ އިންސާނާ ހިނގާއުޅުމާއި ކޮޅަށް ހުރުމުގައި މުޅި ހަށިގަނޑު ހިފަހައްޓާދޭ ގުނަނެވެ. ވީމާ ފައި ރަގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ފައިގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް އަސަރުކުރުމަކީ މުޅި މީހާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ލާނެކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖިސްމާނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ޒަމާނެއްގައި މާބަނޑުވުމަށް ފަހު އަދި ވިހެއުމަށްފަހުވެސް ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިރު ފައިގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ވާނެއެވެ.

ފައިގެ ސިއްހަތު ރަގަޅަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ލުއި ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އާދައިގެ ސްޕީޑެއްގައި ވިހި މިނިޓް ހިނގާނަމަ ފައިގެ ނާރުތަކުގައި ލޭހިނގުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަގަޅުވާނެއެވެ. ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ތިމާގެ ބައިވެރިޔާ ލައްވާ ނުވަތަ އެހެން ގާތް މީހަކު ލައްވާ ފައިތިލަ މަސާޖްކޮށްލާށެވެ. މުޅިހަށިގަނޑުގެ ބަރު ހިފަހައްޓާ ފައިގެ ނާރުތަކާއި ފައިތިލައިގެ މަސްތަކަށް ކަސްރަތު ލިބޭނެއެވެ.

ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް

1- އެއްފައި މައްޗަށް އަނެއް ފައި ހުރަސްކޮށް އިށީނދެ އިނުމުގެ އާދަ އެންމެ ބޮޑަށް ހަރުލާފައިވާ ބަޔަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ (1 މާކުސް )

2- އެމެރިކާގައި 1999 ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހު އާއްމުކުރި ސާވޭއެއްގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެއްފައި މައްޗަށް އަނެއް ފައި ހުރަސްކޮށްއިށީނދެ އިނުމުން ލޭހިނގުމަށް ދަތިވެއެވެ. ސާވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން މިކަން އެނގެނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ (1 މާކުސް )

3- ފައިގެ ކަކުލާ ހަމައިން ހުރަސްކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ކަމެއް ބަޔާން ކުރާށެވެ؟ (2 މާކުސް )

4- ލިޔުންތެރިޔާ ހާމަ ކުރާގޮތުގައި އިށީނދެ އިނުމުގައި އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ ކޮބާ؟ (2 މާކުސް )

5- ދެފައި ހުރަސްކޮށްގެން އިނުމަކީ އުނަގަނޑާއި މައިބަދަ އަދި ބޮލުގެ ބެލެންސް ގެއްލުވާލާ ކަމެއްކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ބުނާ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟  (2 މާކުސް )

6- ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަޒަރުގައި ފައި ކަކުލާއި ހަމައިން ހުރަސްކުރުމުގެ އާދަ ހަރުލާފައި ތިބި އަންހެނުން މިއާދަ ދޫކޮށޮލުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 4 ކަމެއް ބުނެދޭށެވެ!   (2 މާކުސް )

7- “ކަކުލާއި ހަމައިން ދެފައި ހުރަސްކޮށްގެން އިށީނދެ އިނުމަކީ ލަތީފީގޮތެއް ކަމުގައި ވެސް ނުބެލެވެއެވެ”.  މިޖުމުލައިގައި މިބުނާ އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލުވައި ދޭށެވެ؟ (3 މާކުސް )

8- ފައި ރަގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެހާ މުހިންމު ކަމަކަށްވީ ކީއްވެ. (2 މާކުސް)

9- ފައިގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް އަސަރުކުރުމަކީ މުޅި މީހާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ލާނެކަމެއް ކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ބުނާ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟  (3 މާކުސް )

10-  ފައިގެ ނާރުތަކުގައި ލޭހިނގުމުގެ މައްސަލަ  ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައްކަކީ ކޮބާ؟ (2 މާކުސް )

Advertisements