ތިރީގައި އެވަނީ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާތަކެވެ. މާކުސްތައް އެވަނީ ފައިނަލްކުރެވިފައެވެ. މާކުސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިޔަކުދިންގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ މުދައްރިސްއަށް އެކަން އަންގާލަދިނުން އެދެމެވެ.

marks of girls (gr.9 Dhi)

marks of girls (gr.9 Dhi)

ރަތްކުލައިން ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީ ފެއިލް ވެފައިވާ ކުދިންނެވެ. އަދި ފެހިކުލައިން ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީ އޭ ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ ކުދިންނެވެ.

ގްރޭޑް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތައް:

39 – 0 : ފެއިލް (އީ، އެފް އަދި ޔޫ)

39 – 49 : ކަފާސް (ޑީ)

64 – 50 : ފާސް (ސީ)

74 – 65 : ފާސް (ބީ)

100 – 75 : ފާސް (އޭ)

 

Advertisements