ތިރީގައި އެވަނީ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާތަކެވެ. މާކުސްތައް އެވަނީ ފައިނަލްކުރެވިފައެވެ. މާކުސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިޔަކުދިންގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ މުދައްރިސްއަށް އެކަން އަންގާލަދިނުން އެދެމެވެ.

Report Marks of Boys (Dhivehi / Gr.9)

Report Marks of Boys (Dhivehi / Gr.9)

ރަތްކުލައިންނާއި ރީނދޫކުލައިން ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީ ފެއިލް ވެފައިވާ ކުދިންނެވެ. އަދި ފެހިކުލައިން ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީ އޭ ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ ކުދިންނެވެ.

ގްރޭޑް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތައް:

39 – 0 : ފެއިލް (އީ، އެފް އަދި ޔޫ)
39 – 49 : ކަފާސް (ޑީ)
64 – 50 : ފާސް (ސީ)
74 – 65 : ފާސް (ބީ)
100 – 75 : ފާސް (އޭ)

 

Advertisements