ތިރީގައިއެވާ ދޭހަ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކިޔައިލާށެވެ.

ތަހުޒީބާއެކު ދިވެހިން އިސްލާމްދީނަށްދޭ އަޙައްމިއްޔަތު.

1. އިސްލާމްދީނަކީ އިލާހީ ދީނެވެ. މި ދީނަކީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކަށް ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ފޯރުކޮށްދިން ދީނެވެ. ޖާހިލުކަމުގެ ތެރެއިންނެރެ ޙައްޤުގެ މަގު ދައްކައިދިން ދީނެވެ. މެރިފައިވާ ލޯތައް ދުނިޔެތެރެއަށް ހުޅުވައިދިން ދީނެވެ. މި މަތިވެރި ދީން ދިވެހި ޤައުމު ޤަބޫލުކުރީ މީލާދީން 1153 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެދުވަހަށްފަހު ދިވެހީންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ބައެކެވެ. އެއްދީނަކަށް، އެއްފޮތަކަށް ތަބާވާ ބައެކެވެ. ޖޯޝާއެކު އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތައް ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނުވަން މަސައްކަތް ކުރި ބައެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ތަހުޒީބާއި އޮއިވަރުގައި ޖެހި ދިވެހީންދަނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އެކަހެރިކޮށް ބާކީ ކުރަމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އިސްލާމްދީނަށް ދޭންޖެހޭ އިސްކަން ވަނީ ނުދެވި ދޫކޮށްލެވިފައެވެ.

(ނުނިމޭ… ދޭހައިގެ ބާކީބަޔާއި ސުވާލުތައް ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ.!)

 

Advertisements