2011ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރގެ އިމްތިހާނު ފެށެން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު ދަރިވަރުން އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިދުވަސްކޮޅު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށް އެކުދިން ތައްޔާރުކުރުވުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ބަސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނުގައި އެންމެ ގިނައިން މާކުސް ހޯދާ އަދި ހޯދޭނެ އެކައްޗަކީ ކިޔުމުގެ ދޭހަ މިބައި ކަމުން މިތަނުގައި އަޅުގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދޭހައެއް ހިމަނާލާނަމެވެ. މިއީ ސާނަވީ ގްރޭޑް 9ގެ ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދޭހައެކެވެ.

Advertisements