ކުރިއަށް މިއޮތް ހަފްތާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަލީގަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހައުސްތަކުން ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ވަކިއުސޫލެއްގެ ދަށުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދެހައުސްއަކުން ވާދަވެރިކަމުގެ ޕްރެކްޓިސް މެޗްތަކެއް ކުޅެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުން ޕްރެކްޓިސްތައް ކުރަމުން ދާއިރު ޓީޗަރުންގެ ޝަކުވާއަކީ މުބާރާތާ ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ދަރިވަރުން ސަމާލުަކްނ ނުދިނުމެވެ. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ހައުސްތަކުގެ ސީނިއަރ ދަރިވަރުން ޤަވާޢިދުތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދޭކަމަށް ހައުސް މާސްޓަރުންވެސް ފާހަގަކުރައްވައެވެ. މިކަމަކީ ދަރިވަރުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

މުތްތޮށިހައުސްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޜަންގެ ދަރިވަރުންނާއި ދެވަނަ ޑިވިޜަންގެ ދަރިވަރުން ޔޮކަހާމާ ދަނޑުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ

މުބާރާތް ފެެން ދެދުވަހަށް ވެފައި ވާއިރު މިހާރުވެސް ބައެއް ހައުސްތަކުގެ ގިނަކުދިންނަށް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަމެޗުން ޖާގަ ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ދަރިވަރުްނ އެއް މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ވެފައިވާއިރު ދެތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ވެފައިވާ ދަރިވަރުންވެސް އެބަތިއްބެވެ.

ރޭގަނޑު ދިހައެއްގެ ފަހު ބޭރުއުޅުމާއި ވަގުތަށް ހުކުރަށް ނުދިއުމުގެ ސަބަބުްނ ގިނަކުދިންތަކަކަށް ސަސްޕެންޝަނަކާ ހަމަޔަށް ދާންޖެހިފައި ވާއިރު ހާޒިރީ ހަމަނުވެގެން މަދު ކުއްޖެއް ނަމަވެސް މުބާރާތާ އަލްވަދާޢު ކިޔަން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ގްރޭޑް ދިހައެއް ފިޔަވައި އެހެން ގްރޭޑް ތަކަށް ނެގޭ އެކްސްޓްރާ ކްލާސްތަކާއި ގުރުޢާން ކުލާސްތަކާއި މިނޫންވެސް ކުލާސްތަކަށް ހާޒިރުނުވެގެން މެޗަކަށް ނޫނީ ދެމެޗަށް ސަސްޕެންޑްވެފައިތިބި ކުދިންވެސް އެބަތިއްބެވެ. ކަންތައްތައް މިހާހިސާބަށް ގޮސްފައިވާއިރު މިއަދުވެސް ގިނަ ކުދިންތަކެއް 12:30ގެ ފަހުން މިސްކިތަށް ހުކުރަށް ދިޔަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

Advertisements