ފ،އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު އިންޓަހައުސް ސިލްވަރ ޖުބުލީ ބަޙުޘް މުބާރާތް މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އިތާ ހައުސްއާ ބައްދަލުކޮށް ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަޙުޘް މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަން ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މުރަކަހައުސް އެވެ. ފައިނަލް ބަޙުޘްގެ އެންމެ މޮޅު ބަޙުޘްކުރުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިތާހައުސްގެ ދަރިވަރު މާއިޝާއެވެ. ފައިނަލް ބަޙުޘްގެ މައުޟޫއަކީ “ހަރުދަނާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެވޭނީ ބެލެނިވެރިންނަށްހޭ؟ ސުކޫލަށްހޭ؟”.

ބަޙުޘް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް

ދެޓިމުންވެސް ވަރަށް ފޯރީގައި ބަޙުޘްކުރަމުންދިޔައިރު ބަޙުޘް ބަލާލުމަށް ސުކޫލުގެ ވެރިންގެ އިތުރުން ގިނައަދަދެއްގެ ޓީޗަރުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި ދެހައުސްގެ ކުދިންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ހައުސްތަކުގެ ކުދިންވެސް ބަޙުޘްކުރަމުންދިޔަ ސަރަހައްދުގައި ޓިމުތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް އައިސްތިބިކަން ފާހަގަކޮށްލެވުނެވެ.

 

Advertisements