އިންޓަހައުސް ވޮލީ މުބާރާތް ނިމި، މުބާރާތުގެ ޝަރަފްވެރި އެއްވަނަ މަޤާމް މުރަކަ ހައުސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. މިމަގާމް މުރަކަހައުސް ހޯދައިފައިވަނީ އެންދެރި ހައުސްއާއެކު ބައްދަލުކޮށް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ފުރަތަމަ ކުޅުނު ދުވަހު މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މެޗް ހުއްޓާލިއިރު ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ވަނީ އެއް ސެޓް ހޯދާފައެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައިދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ފައިނަލް މެޗްގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓް މުރަކަހަސުއިން ހޯދިއިރު ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ނަތީޖާ ނެރެފައިވާކަން ފާހަގަޔުރެވުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ދެސެޓްވެސް އެންދެރިހައުސްއިން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. މެޗްގެ ފަސްވަނަ ސެޓް ފެށިގެން ދިޔައިރު ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޕޮއިންޓު ލިބެމުން ދިޔައީ ދާދި އެއްވަރަކަށެވެ. މިމެޗް މުރަކަހައުސް ހޯދީ ފަސްވަނަ ސެޓްގައި 15 – 12 ގެ ތަފާތަކުންނެވެ.

މިިދިޔަމަހުގެ ފަހުކޮޅު ފެށި މި މުބާރާތާއެކު ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތް ފެށުނުއިރު ދަރިަވރުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުންވަނީ ނެރެފައެވެ. ކެނބުގެ ރަޢީސްއާއި، ސުޕަވައިޒަރ ލެވެލްގެ ބޭފުޅަކާއި ހަތަރު ހައުސްގެ ހައުސްގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ތިބެގެން އުފެދުނު ޤަވާޢިދު ކޮމެޓީން ނެރެފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނީ “ރޭގަނޑު 10ގެ ފަހުން ބޭރުގައި އުޅުން މަނާކުރި ޤަވާޢިދާއި، 12:30ގެ ކުރިން ހުކުރަށް” ދިއުމަށް އަންގާފައިވާ ޤަވާޢިދެވެ. ޤަވާޢިދު ކޮމެޓީން ނެރެފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފުވެގެން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކުރީކޮޅު ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށްވަނި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޤަވާޢިދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ދަރިވަރުންގެ އުޅުމާއި ސުލޫކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ހުކުރު ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއި ރޭގަނޑު ދިހައެއްގެ ފަހުން ސްކޫލުކުއްޖަކު ބޭރުން ނުފެނުމަކީ މިކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

Advertisements