ތިރީގައިވާ ދެ ރައިވަރުގެ ބަސްތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު މާނަ ލިޔާށެވެ.

1ވަނަ ރައިވަރު

ފޭވެ އެކަ ނުވާހެރި
ދެވޭ ވަރު ހިތް އަތަށް ނެރި
ޅޭ އު ރަޙްމަތްކަމުން ތެރި
ނޭގޭކަމެއް ކަމަރު ވެރި
ރޭތެ މަސްހެން ތިބޭ ދަލުވެ
ވޭއިރު އައިސް ބައްދަލުވެ

2ވަނަ ރައިވަރު

ރޭގަނޑުން ބައެއްގާ
ގޭމަކިއްލާ ފިޔެ ފަޅާ
ނޭނގި ހުރެ ތުގަ ސިއްރިޔާ
ހޭލާ ތިބެނިކޮށް ވަށާ
ބޭރުގައި ތިބެ މާކުރީން
ފޭރޭ ޒާތު ޗޯރީން

Advertisements