ކިޔުމުގެ ދޭހަ

މިބައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މިހިމަނާލަނީ ކިޔުމުގެ ދޭހައިގެ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާއިރުދަރިވަރުން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ނުކުތާތައް ހިމެނޭގޮތައް ތައްރުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.


(މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މިއައިކަންއަށް ކްލިކްކޮށްލައްވާ!)

އެއަށްފަހު ދެން މި ހިމަނާލަނީ ނަމޫނާ ދޭހައެކެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދޭހައެކެވެ.


(ނަމޫނާ ދޭހަ ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މިއައިކަންއަށް ކްލިކްކޮށްލައްވާ!)

މިބައިގައި މިހިމަނާލި ދޭހަ ކަމުދިޔަ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. އަދިވެސް މިފަދަ، ބޭނުންތެރި ލިޔުންތައް ހިމަނާލަން ގަސްދުކުރަމެވެ.

Advertisements