8.Pގެ ދަރިވަރުން ދެކޭގޮތް…..

އޮގަސްޓް 15ން ފެށީގެން ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިސްފެށުނެވެ. އެގޮތުނ ް ކިޔަވައިދޭން ދާންޖެހުނީ މަދަރުސަތުލް އަހުމަދިއްޔާއަށެވެ. ގްރޭޑް 8 ގެ ދެކްލާހަކަސް ކިޔަވައިދޭން ޖެހުނެވެ. ނިސްބަތުން ކުދިން ގިން ދެކްލާހަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެކްލާހުގެ ކުދިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމާއެކު ޓީޕީ ނިމިގެންދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބާއެކުއެވެ. އެހެންކަމާއެކު ދަރިވަރުން އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ހޯދާލުމަށް ކުދިންގެ ކޮމެންޓްސްތަކަކަށް އެދުނީމެވެ. މިތާގައި ހިމަނާލާފައިމިވަނީ އޭގެތެރެއިން 8.ޕީގެ ދަރިވަރުން ދީފައިވާ ބައެއް ކޮމެންޓްސް ތަކެވެ.

ް

Advertisements