ކުރިއަށް މިއޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެއުއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެ ހައި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އަރިސްކުރަން. އަދި މި ރަމަޟާންމަހަކީ އެންމެހައި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ބަރަކަތުން ފުރިގެންވާ މައްސަރަކަށް ވުމަށް އެދެން..!

Advertisements