ތިރީގައިއެވާ ޕޯލްއަކީ މި ވެބްސައިޓަސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިލާލު ހޯދާލުމަށް އަޅުގަނޑު ހިމަނާލާފައިވާ ޕޯލްއެކެވެ.

މިނިވަން ކަމާއެކު މިނިވަން ޚިޔާލެއް ފާޅުކޮށްލެއްވީތީ ޝުކުރިއްޔާ!

Advertisements