ތިރީގައިއެވާ ލިންކަކީ ދިވެހި-އިނގިރޭސި ބަސްފޮތެއްގެ ލިންކެކެވެ.
މި ލިންކުން ތިޔަބޭފުޅުން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ ފައިލްއަކީ ޕީ.ޑީ.އެފް.ފައިލެކެވެ.

maldives_dictionary_1.0 ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

Advertisements