މި ލިޔުންކޮޅާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ސަލައިޑްތަކުގެ އެހީގައި ތިޔަކުދިންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ބްލޮގްއެއް ހަދާލެވިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ބްލޮގް ހަދަން ޝައުގުވެރިވާކުދިން ތިރީގައިއެވާ ލިންކް ޑައުންލޯޑް ކޮއްލައްވާ…؛

CREATE A BLOG

Advertisements